کریسامد

طبیعت بهترین راه را می داند

previous arrow
next arrow
Slider

حشره کش عمومی مبتنی بر آب

حشره کش ویژه سوسک و مورچه

حشره کش ویژه کرم چوب

حشره کش مبتنی بر آب ویژه ساس

حشره کش متمرکز بر سوسک، پشه و مگس

حشره کش ویژه پشه و مگس

حشره کش گیاهی ویژه پشه و مگس

حشره کش ویژه کنه

اسپری بدن حشره کش ویژه مگس و کنه و پشه

اسپری بدن حشره کش ویژه مگس و کنه

مرگ موش آماده برای موش های بزرگ و کوچک

ژل حشره کش ویژه سوسک و مورچه

ویژه حشراتی مانند مگس، پشه، مورچه، سوسک و کنه